MESTSKÝ ÚRAD  
(e-mail: info@banovce.sk)                     ( na úvod ).

funkcia

meno

č.t.

.

 

 

Primátor:

 

 

 

Ing. Ján Turčan

038/760 25 29

Zástupca primátora:

 

 

 

Ing. Stanislav Šiko

038/760 31 38

Prednosta MsÚ: 

 

 

 

Rudolf Šúň

038/760 22 83

Hlavný kontrolór:

 

 

 

Ing. Miroslav Kubica

038/760 31 38

Právnik MsÚ:

 

 

 

Roman Šišmiš

038/760 20 31

Referenti:

 

 

 

Marta Jakubová

038/760 20 31

 

Iveta Tomašková

038/760 20 31

Referent pre zvláštne úlohy:

 

 

 

Maroš Nagy

 

.

 

 

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Jozef Kšiňan

038/760 60 01

Referenti:

 

 

 

Ing. Anton Žarnovský

Ing. Radoslav Žatko

038/760 60 01

038/760 60 01

 

Ján Múdry

038/760 60 01

 

Vilma Patrová

038/760 60 01

 

Ing. Erika Dvončová

038/760 23 10

 

Eva Bérešová

038/760 23 10

.

 

 

Oddelenie majetkovo-právne

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

JUDr. Helena Zárubová

038/760 35 17

Referenti:

 

 

 

Marián Burza

038/760 35 17

 

Renáta Šujanová

038/760 35 17

.

 

 

Oddelenie organizačno- správne

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Anežka Znášiková

038/760 37 62

Referenti:

 

 

 

Milena Gieciová

038/760 22 35

 

Mária Janegová

Ing. Vladimír Kopecký

Mária Knotková

Viera ĎurmekováI

038/760 22 35

038/760 35 46

038/760 37 75

038/760 37 75

.

 

 

Oddelenie starostlivosti o občanov

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Marián Bódi

038/760 31 37

Referenti:

 

 

 

PaedDr. Miroslav Nagy

038/760 74 36

 

Gabriela Kittová

038/760 31 37

 

Dáša Brunovská

038/760 31 37

 

Anna Antalová

038/760 31 37

 

Mária Cagaňová

038/760 74 36

.

 

 

Referát obchodu, dopravy a služieb

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Štefan Cidorík

038/760 31 39

Referenti:

 

 

 

Rastislav Jedlička

038/760 31 39

 

Ing. Alla Kyselová

038/760 31 39

 

 

 

Oddelenie finančné

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Mária Miková

038/760 20 32

Referenti:

 

 

 

Božena Koreňová

038/760 21 72

 

Ing. Jana Krchová

038/760 21 72

 

Ing. Eva Straňáková

038/760 21 72

 

Magdaléna Žitňanová

038/760 21 72

 

Ing. Iveta Vyletelková

038/760 21 72

.

 

 

Referát miestnych daní a poplatkov

 

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

Ing. Mária Ďurinová

038/760 45 69

Referenti:

 

 

 

Zita Viktoríniová

038/760 45 69

 

Eva Vozníková

038/760 45 69

.

 

 

Oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

 

 

 

 

Vedúci:

 

 

 

PaedDr. Štefan Kobza

038/760 60 01

Referenti:

 

 

 

Ing. Zlatica Demeková

038/760 60 01

 

Miroslav Panuška

038/760 60 01

 

Soňa Kušnierová

038/760 93 98

 

Eva Nikolíniová

038/760 93 98

Stránkové dni sú v pondelok od 8,00 do 13,00 hod., v stredu od 8,00 do 16,00 hod. a vo štvrtok od 8,00 do 13,00 hod. V prípade potreby sú stránky vybavované aj v utorok a v piatok.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. mesto Bánovce nad Bebravou zverejňuje nasledovné informácie:

 • Spôsob zriadenia mesta ako právnickej osoby s kompetenciami a právami vrátane popisu organizačnej štruktúry.

Mesto Bánovce nad Bebravou bolo, ako právnická osoba, zriadené zo zákona a to článkami č. 64 - 71 zákona číslo 460/1992 Z. z. - ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY a zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ktorý presne vymedzuje aj kompetencie a práva mesta.
Organizačná štruktúra mesta:

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou


Volebný obvod č. 1 - "Juh"
Ulice:
Farská, Bernolákova, F.Urbanka, J.Bottu, J.Kačku, K štadiónu, Sasinkova, Ľ.Podjavo-rinskej,
          Vajanského nábrežie, Za Valy, 9.mája, Družstevná, Mlynská, Moyzesova, Palkovičova,
          Trenčianska cesta, Radlinského, SNP, J.Kráľa, Murgašova, Nám.Ľ.Štúra, Rokošská, A.Kmeťa,
          Hviezdoslavova, J.Jesenského, M.Urbana, Záfortňa
Poslanci:
MUDr. Pavol Majdák
Vladimír Marko
Dominik Gahér
Ing. Rudolf Jánošík - predseda občianskeho výboru mestskej časti
JUDr. Pavol Škultéty

Volebný obvod č. 2 - "Východ"
Ulice:
A. Hlinku, Partizánska, Pribinova, Clementisova, Rumunská, Textilná, K Zornici, Na Vŕštek,
         J.G.Tajovského, Vystrkov
Poslanci:
Lýdia Haincová
MUDr. Milan Fabian - predseda občianskeho výboru mestskej časti
MUDr. Pavol Pastierik
Ing. Vladimír Bartík

Volebný obvod č. 3 - "Stred"
Ulice:
Hollého, Sládkovičova, M.R.Štefánika, Strážovská, Školská, J.Matušku
Poslanci:
Ing. Milan Kráľ
Ing. Karol Gryga - predseda občianskeho výboru mestskej časti
Pavol Loviška
Ing. Gustáv Paluš

Volebný obvod č. 4 - "Sever"
Ulice:
K nemocnici, K priehrade, Vodná nádrž, Pažiť, 5.apríla, Cibislávska
Poslanci:
Ing. Roman Melicher
Vladimír Bulík - predseda občianskeho výboru mestskej časti
Helena Hlavačková
Dušan Mášik
Michal Žitňan

Volebný obvod č. 5 - "Dubnička"
Ulice:
Gorazdova, Cyrila a Metoda, Husitská, Rastislavova, Slatinská, Žitná, Lúčna, Komen-ského,
          Mojmírova, Svätoplukova, Kukučínova, Matice slovenskej, Novomeského, J.C.Hronského,
          A.Dubčeka
Poslanci:
MUDr. Zita Hluchá
Ing. Stanislav Cagáň - predseda občianskeho výboru mestskej časti
Mrg. Peter Bulík
MUDr. František Hvizdák
Dušan Holbay
Alena Bieliková
Ľudmila Bencová
Ing. Ladislav Raučina
Pavol Struhár

Volebný obvod č. 6 - "Biskupice"
Ulice:
miestna časť Biskupice
Poslanci:
PaeDr. Ľubica Igazová - predseda občianskeho výboru miestnej časti
Emília Mešinová

Volebný obvod č. 7 - "Malé Chlievany"
Ulice:
Hrežďovská, I.Krasku, Hečkova, Jahodová, Lipová, Radová, Topoľová, Malé Chlie-vany bez
          pomenovaných ulíc
Poslanci:
MVDr. Pavol Halač
Ing. Stanislav Vavro - predseda občianskeho výboru miestnej časti

Volebný obvod č. 8 - "Dolné Ozorovce"
Ulice:
Ozorovská hlavná, Ozorovská nová, Inovecká, Kpt. Jaroša, Hrežďovská, K cintorínu, Potočná,
          Ku splavu
Poslanci:
Ján Podlucký - predseda občianskeho výboru miestnej časti
Ivan Kyselica

Volebný obvod č. 9 - "Horné Ozorovce"
Ulice:
miestna časť Horné Ozorovce 
Poslanci:
Juraj Pastorek - predseda občianskeho výboru miestnej časti
Peter Repa

 

 

Finančné oddelenie

Príprava návrhu rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok a sledovanie jeho plnenia.
Výkon bankových operácií s rozpoštovými prostriedkami mesta.
Spracovanie mzdovej agendy pracovníkov mesta.
Vedenie účtovníctva mesta.
Výkon správy majetku a jeho inventarizácia.
Vkon správy dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov.

Oddelenie starostlivosti o občanov

Zabezpečovanie sociálnej starostlivosti o občanov, včítane dôchodcov v zmysle platných právnych predpisov.
Oprava, budovanie a správa miestnych komunikácií a parkovísk, dopravné značeni, doprava, miestna hromadná doprava a prímestská doprava.
Zabezpečovanie čistenia mesta - strojné a ručné.
Zabezpečovanie správy verejného osvetlenia.
Spoluorganizovanie akcií a spolupráca so vzdelávacími, kultúrnymi a športovými inštitúciami v meste.
Starostlivosť o kultúrne pamiatky.
Zabezpečovanie občianskych obradov a významných životných jubileí.
Evidencia bytov vo vlastníctve mesta a ich užívateľov.
Evidencia žiadateľov o prevod bytov do osobného vlastníctva.

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Zabezpečovanie podkladov na vyhotovenie územného plánu mesta.
Zabezpečovanie podkladov a realizácia rozvojového programu mesta.
Sledovanie a regulácia stavebnej činnosti v meste v zmysle platných právnych predpisov.
Vydávanie povolení na reklamné zariadenia a rozkopávky.
Plnenie úloh na úseku životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov.

Majetkovo-právne oddelenie

Vyhotovovanie kúpnych, nájomných, zámenných, darovacích zmlúv a iných právnych úkonov súvisiacich s majetkom mesta.
Vedenie evidencie nehnuteľného majetku mesta podľa katastrálnych území.
Vedenie evidencie stavieb na území mesta a ich číslovanie.

Organizačno-správne oddelenie

Organizačné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta.
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia budov MsÚ.
Vedenie evidencie obyvateľov mesta.
Plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany.
Gestor poskytovania informácií mestom.

Mestská polícia

Zabezpečovanie verejného poriadku v meste.
Ochrana majetku mesta a občanov.
Objasňovanie priestupkov. 
Prejednávanie priestupkov v blokovom konaní s ukladaním a vberaním pokút.

 • Miesto a spôsob získavania informácií v Meste Bánovce nad Bebravou.

V zmysle Vnútornej organizačnej smernice o Postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je každé oddelenie Mestského úradu pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnení informácií. Informácie budú pskytované v zmysle zákona na základe žiadosti. 

 • Miesto, čas a spôsob podania žiadosti o informácie
 1. Písomne, osobným doručením, do podateľne na 1. poschodí Mestského úradu v pondelok, stredu a vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 13.00 do 14.00 h.
 2. Ústne, osobným doručením, na jednotlivých oddeleniach v pondelok, stredu a vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 13.00 do 14.00 h.
 3. Telefonicky na čísle 7602235 v pondelok, stredu a vo štvrtok od 8.00 do 10.00 a od 13.00 do 
  14.00 h.
 4. Poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 0l Bánovce nad Bebravou.
 5. Faxom na č. 7603084.
 6. Elektronicky na e-mail. schránku: info@banovce.sk.
 • Postup Mesta Bánovce nad Bebravou pri prijímaní, evidencii a vybavovaní žiadostí vrátane lehôt, ktoré musí mesto dodržiavať.
 1. Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je organizačno-správne oddelenie (ďalej len gestor), ktoré vedie centrálnu evidenciu všetkých žiadostí a ďalej zabezpečuje a zodpovedá za: 
  a) prijímanie žiadostí o informácie ( ďalej len žiadosti),
  b) postúpenie žiadostí vecne príslušnému oddeleniu na spracovanie pravdivých a úplných
      podkladov a vypracovanie rozhodnutia,
  c) vydanie rozhodnutia podľa tejto smernice a oboznámenie žiadateľa.
 2. Ak budú žiadosti prijaté iným ako gestorom, musia byť najneskôr v nasledujúci pracovný deň odo dňa prijatia postúpené gestorovi na evidenciu.
 3. Gestor pri prijímaní žiadosti skontroluje, či obsahuje:
  a) kontaktnú adresu žiadateľa,
  b) konkrétny a vecný predmet žiadosti,
  c) akým spôsobom chce žiadateľ oznámiť rozhodnutie.
 4. Ak zo žiadosti nie je zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje, gestor bezodkladne vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, ktorá je minimálne 7 dňová, doplnil.
 5. Po márnom uplynutí určenej lehoty vo výzve podľa bodu č. 2 článku č. 5 sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.
 6. Príslušné oddelenie vybaví žiadosť do 10 dní od jej podania alebo do 10 dní odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu 10 dní možno predĺžiť o ďaľších 10 dní zo závažných dôvodov, za ktoré sú považované:
  a) je požadovaný väčší počet oddelených alebo odlišných informácií,
  b) pri sprístupnení alebo vyhľadaní požadovaných informácií vznikli preukázateľne technické
      problémy.
  Vecne príslušné oddelenie musí predĺženie lehoty žiadateľovi písomne oznámiť spolu s odôvodnením.
 7. Ak mesto Bánovce nad Bebravou nemá požadované informácie, gestor postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej právnickej alebo fyzickej povinnej osobe, ak je mu známa, čo bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím v lehote 10 dní od jej podania.
 8. Žiadosť je podaná dňom doručenia. Za dodržanie zákonných lehôt vybavovania žiadostí je zodpovedný gestor.
 9. Pri poskytnutí informácií žiadateľ platí úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, podľa oznámenia príslušného oddelenia tak, aby bola v súlade so zákonom. Žiadateľovi sa oznamuje predpísamá suma, spôsob a lehota jej zaplatenia. Lehota na zaplatenie úhrad za poskytnuté informácie je 7 dní odo dňa podania žiadosti. Informácia sa žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.
 10. Pri vybavovaní žiadosti gestor posúdi, či požadovaná informácia alebo jej časť nespadá pod informácie so zákonne obmedzeným prístupom.
 11. Mesto Bánovce nad Bebravou nesprístupní informácie týkajúce sa:
  a) štátneho,
  b) služobného,
  c) daňového
  d) obchodného tajomstva, pod čím sa rozumejú najmä exkluzívne zmluvy a časti zmluvy
      označené ako "dôverné informácie",
  e) dotýkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov (personána agenda, mtdová agenda),
  f) informácie spĺňajúce podmienky uvedené v § 11 zákona číslo 211/2000 Z.z.,
  g) zápisnice z neverejných zasadnutí orgánov mesta. 
 12. Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré nemôžu byť kladne vybavené, budú s vypracovaným rozhodnutím príslušným oddelením doručené gestorovi spolu s odôvodnením. Takéto žiadosti posúdi "komisia pre žiadosti o sprístupnenie informácií", ktorú menuje primátor mesta.
 13. Komisia má toto zloženie:
  a) vedúci organizačného oddelenia,
  b) zamestnanec organizačného oddelenia poverený zabezpečením agendy v zmysle zákona o
      informáciách, 
  c) dvaja zamestnanci vecne príslušného oddelenia podľa prerokovanej problematiky.
 14. Gestor spracované rozhodnutie o neposkytnutí informácie po posúdení komisiou predloží primátorovi mesta na podpis.
 15. Ak mesto Bánovce nad Bebravou žiadosti o poskytnutie informácie,v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovuje, čo i len z časti, je mesto povinné o tom vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote l0 dní.
 16. Ak v zákonom stanovenej lehote mesto nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, prípadne informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácie.
 17. Okruh údajov patriacich do skupiny informácií s obmedzeným prístupom a ktoré nie sú verejne prístupné ani dostupné k nahliadnutiu, spracováva gestor v spolupráci s právnikom mesta a príslušnými vedúcimi oddelení priebežne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Po schválení primátorom budú uložené u gestora, ktorý s nimi oboznámi ostatných vedúcich pracovníkov Mestského úradu.
 • Prehľad právnych predpisov, vykonávacích pokynov, smerníc a stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb voči mestu.
  Zoznam základných právnych predpisov

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
Zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších
              organizáciách a orgánoch
Zákon č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v
                niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 
Zákon č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Zákon č. 460/1992 Z. z. - ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
              orgánov
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
Vyhláška MV SR 347/1997 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a inýchverejných
               priestranstiev a číslovaní stavieb
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

 • Zoznam VZN mesta Bánovce nad Bebravou

Štatút mesta,
VZN č. 1 o miestnych poplatkoch zrušené
VZN č. 2 o ochrane životného prostredia
VZN č. 3 o vykonávaní kontrolnej činnosti v meste
VZN č. 4 o dani z nehnuteľností na rok 1993
VZN č. 5 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na území
              mesta zrušené
VZN č. 6 ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov
VZN č. 7 ktorým sa stanovujú zásady používania pyrotechnických výrobkov na zábavné účely
VZN č. 8 o určení výšky sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov v majetku mesta
              zrušené
VZN č. 9 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta zrušené
VZN č.10 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané MsÚ Bánovce nad Bebravou zrušené
VZN č.11 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona č. 309/1991 Zb.
VZN č.12 o postupe pri prevode bytu a nebytových priestorov v majetku mesta zrušené
VZN č.13 o dani z nehnuteľností na rok 1994 + rok 1995
VZN č.14 o povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných
                 priestranstiev
VZN č.15 ktorým sa stanovujú zásady o vymedzení pôsobnosti mesta vo veciach ochrany spotrebiteľa
               na trhoviskách a trhových miestach
VZN č.16 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu
VZN č.17 o miestnych poplatkoch
VZN č.18 o reklamnej a propagačnej službe v meste
VZN č.19 o usmernení stavebnej činnosti na uliciach Záfortňa, Jesenského a časti ulice A.Kmeťa pred
               vyhlásením ochranného pásma
VZN č.20 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na
               území mesta
VZN č.21 Požiarny poriadok mesta
VZN č.22 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta
VZN č.23 o dani z nehnuteľností na rok 1996
VZN č.24 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta 
VZN č.25 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste
VZN č.26 o určení výšky sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
VZN č.27 o dani z nehnuteľností na rok 1997
VZN č.28 o zásadách predaja na tržniciach a trhových miestach. Zrušené
VZN č.29 o poriadku pre pohrebiská, domy smútku a urnový háj.
VZN č.30 o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej
               kampane
VZN č.31 o dani nehnuteľností na rok 1998
VZN č.32 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
VZN č.33 trhový poriadok pre príležitostný trh konaný v nebytových priestoroch
VZN č.34 trhový poriadok pre jarmok konaný v meste Bánovce nad Bebravou
VZN č.35 trhový poriadok trhoviska
VZN č.36 o dani nehnuteľností na rok 1999
VZN č.37 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Bánovce nad Bebravou
VZN č.38 o dani z nehnuteľností na rok 2000
VZN č.39 pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných
               priestranstiev.
VZN č.40 o dani z nehnuteľností na rok 2001

 • Zoznam vnútorných organizačných predpisov mesta Bánovce nad Bebravou

Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou
Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Bánovce nad Bebravou
Záväzný poriadok vybavovania petícií mestom Bánovce nad Bebravou
Pracovný poriadok zamestnancov Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
Smernicu pre postup mestskej polície pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku:
Vnútorná organizačná smernica o špecifikácii správnych poplatkov na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel
Vnútorná organizačná smernica prednostu MsÚ č. 1/1996 o pravidlách vedenia prvotnej evidencie
a prevádzky služobných motorových vozidiel.
Usmernenie chovu hospodárskych zvierat a zvierat držaných v domácnosti na území mesta Bánovce nad Bebravou
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bánovce nad Bebravou
Z á s a d y hospodárenia s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary
Zásady, ktorými sa stanovujú bližšie podmienky verejného obstarávania 

VZN mesta a vnútorné organizačné predpisy sú k nahliadnutiu v Mestskej knižnici Ľ.Štúra a na MsÚ Bánovce nad Bebravou u vedúcej finančného oddelenia.

 • Miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku.

Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote l5 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

Sadzobník správnych poplatkov za vykonávané úkony.

ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O OBČANOV 

ODDELENIE ORGANIZAČNO - SPRÁVNE  

ODDELENIE VÝSTAVBY ÚP A ŽP  

FINANČNÉ ODDELENIE

ODDELENIE MAJETKOVO - PRÁVNE  

·         Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií.

V zmysle § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. si Mesto Bánovce nad Bebravou účtuje pri sprístupňovaní informácií úhradu nasledovných nákladov: 
- poskytnutie údajov na diskete 3,5" 22,- Sk 
- zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A4)   2,- Sk za stranu
- zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A3)   4,- Sk za stranu
- doručenie poštou      obálka malá (C6)                          1,20 Sk
                                 obálka stredná (C5)                      2,20 Sk
                                 obálka veľká (C4)                         2,70 Sk
                                 doporučená zásielka                       9,- Sk
                                 návratka                                         6,- Sk
                                 úhrada za gramáž do 20g                6,- Sk
                                 úhrada za gramáž do 50g                7,- Sk
                                 úhrada za gramáž do 500g             13,- Sk

Úhrady nepresahujúce sumu 20,- Sk budú žiadateľovi odpustené, úhrady v sume 20,-Sk a viac bude mesto požadovať splatiť formou, ktorú navrhne žiadateľ.